Unikeur: Gebreken in kaart, kosten bespaard! Algemene Voorwaarden - Unikeur
  • Home
  • Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN UNIKEUR.NL

ARTIKEL I ALGEMENE BEPALINGEN / BEGRIPSBEPALINGEN
In deze algemene voorwaarden van Autobedrijf S. van de Weide tevens handelend onder de naam Unikeur.nl, verder te noemen: – algemene voorwaarden – worden verstaan alle onderhavige bepalingen:
1.1 In de algemene voorwaarden wordt onder – auto – verstaan een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg.
1.2 In de algemene voorwaarden wordt onder – de aangeboden auto – verstaan een auto die in het kader van de overeenkomst door de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever aan een aankoopkeuring zal worden onderworpen.
1.3 In de algemene voorwaarden wordt onder – een aankoopkeuring – verstaan een globale keuring uitgevoerd door de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever op ondermeer de uiterlijke en technische staat van de auto, alsmede op de juistheid van de op schrift gestelde onderhoudshistorie, relevant bij de beoordeling van de opdrachtgever in zijn aankoopbeslissing. Deze aankoopkeuring vindt enkel in Nederland plaats. De opdrachtnemer verricht geen aankoopkeuringen in het buitenland.
1.4 In de algemene voorwaarden wordt onder – de opdrachtgever – verstaan de natuurlijke- danwel de rechtspersoon die aan de opdrachtnemer een opdracht tot het uitvoeren van een aankoopkeuring aan de aangeboden auto verstrekt.
1.5 In de algemene voorwaarden wordt onder – de opdrachtnemer – verstaan degene die de opdracht tot het verrichten van een aankoopkeuring verricht.
1.6 In de algemene voorwaarden wordt onder – de opdracht – verstaan de overeenkomst tot het uitvoeren van een aankoopkeuring van de auto.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 De algemene voorwaarden vormen een geïntegreerd onderdeel van iedere door de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst met een opdrachtgever.
2.2 De opdrachtnemer wijst alle algemene voorwaarden van de opdrachtgever af. Bij het tot stand komen van een opdracht prevaleren onderhavige algemene voorwaarden boven de eventuele algemene voorwaarden van of namens de opdrachtgever, ook in het geval de algemene voorwaarden een zogenaamde prevalentie-bepaling bevatten.
2.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan enkel en uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is overeen gekomen.
2.4 Derden kunnen tegenover de opdrachtnemer geen beroep doen op deze algemene voorwaarden, noch enige rechten hieraan ontlenen.
2.5 De opdrachtnemer is uitsluitend gehouden aan de met de opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, aanvullende geschriften en schriftelijke bevestigingen van de kant van de opdrachtnemer. Door de opdrachtgever geclaimde mondelinge toezeggingen die niet door de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd, binden de opdrachtnemer in geen enkel opzicht.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN AANGAAN VAN OVEREENKOMSTEN
3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven van de opdrachtnemer op de internetsite dienen te
worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële opdrachtgevers tot het doen van
een aanbod. Zij binden de opdrachtnemer op geen enkele wijze, tenzij uit de offerte
van de opdrachtnemer zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk blijkt van het
tegendeel.
3.2 Specificaties en prijzen vermeld op de internetsite kunnen zonder vooraankondiging
gewijzigd worden. De opdrachtnemer garandeert niet de juistheid van de gegevens
vermeld op de internetsite. De offerte is bedoeld als aanduiding van de diensten die
geleverd kunnen worden.
3.3 Een overeenkomst tot het uitvoeren van een aankoopkeuring is enkel en uitsluitend tot
stand gekomen als is voldaan aan de volgende limitatief opgesomde voorwaarden:
I. De opdrachtgever heeft een op de internetsite vermeld staand
opdrachtformulier volledig en juist ingevuld zonder enige door de
opdrachtgever gestelde aanvullende of beperkende voorwaarden.
II. De opdrachtnemer doet de opdrachtgever in reactie op de ontvangst van het
volledig en juist ingevulde opdrachtformulier een bevestiging toekomen
waarmee het aanbod als door de opdrachtgever gedaan, door de opdrachtnemer
zal zijn bevestigd.
III. De opdrachtgever en opdrachtnemer komen nadrukkelijk overeen dat via deze
elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt,
zodra aan de vorenstaande voorwaarden is voldaan en opdrachtgever voor
betaling van het verschuldigde heeft zorg gedragen. Met name het ontbreken
van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en
de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingeleverde versie van het
opdrachtformulier.

ARTIKEL 4 BIJZONDERE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ HET
AANGAAN VAN EEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
4.1 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren of in
bijzondere gevallen de reeds totstandgekomen overeenkomst eenzijdig te herroepen
danwel te ontbinden op voor de opdrachtnemer deugdelijke gronden. Deze kunnen
bijvoorbeeld gelegen zijn in vermoedens van wanprestatie, agressie, of de
onmogelijkheid van de uitvoering van de opdracht.
4.2 Het staat de opdrachtgever vrij om na het verstrekken van de opdracht, de
overeenkomst te annuleren. In dat geval zal de opdrachtgever de helft van het
verschuldigde bedrag verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer.

ARTIKEL 5 PRIJZEN
5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
5.2 De prijzen voor alle door de opdrachtnemer te verrichten diensten zijn gebaseerd op de
ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals
brandstofkosten, loon- en transportkosten, belastingen enz.
«Algemeen__Dossiernummer» 3 —
5.3 Indien en voor zover de op de prijslijsten van de opdrachtnemer prijzen foutief vermeld staan, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor alsnog de juiste prijzen bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever kan enkel in dat geval de overeenkomst ontbinden, door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij het door de opdrachtnemer geleverde product te retourneren.

ARTIKEL 6 BETALING
6.1 De schulden van de opdrachtgever zijn brengschulden.
6.2 Betaling kan geschieden op de wijze als op de internetsite aangegeven en dient te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging. De opdrachtnemer zal niet eerder de aankoopkeuring uitvoeren dan nadat betaling van het door de opdrachtgever verschuldigde heeft plaats gevonden.
6.3 Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling van het verschuldigde heeft zorg gedragen, is de opdracht komen te vervallen danwel is de opdracht ontbonden.
6.4 Indien opdrachtnemer en opdrachtgever in afwijking van de op de internetsite geduide wijze een ander moment van betaling overeen zijn gekomen, geldt eveneens een betalingstermijn van 14 dagen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door de opdrachtnemer is aangemaand om te betalen.
6.5 Indien de opdrachtgever na een sommatie in gebreke blijft het door hem verschuldigde te voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die bij de opdrachtnemer in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de opdrachtnemer zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat de opdrachtnemer minder schade lijdt.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Behoudens de verplichtingen die voortvloeien uit eventuele door de opdrachtnemer gemaakte garantieafspraken met de opdrachtgever, is de opdrachtnemer nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de opdrachtnemer.
7.2 Aan de inhoud van de door de opdrachtnemer op schrift gestelde aankoopkeuringsbevindingen kunnen geen rechten ontleend worden. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade ten gevolge van de inhoud van dit rapport, ten gevolge van de door de opdrachtnemer gegeven antwoorden en adviezen in reactie op vragen en verzoeken daartoe van de opdrachtgever, op welke wijze dan ook kenbaar gemaakt. Een en ander behoudens het geval sprake is van opzet danwel grove schuld van de zijde van de opdrachtnemer.
7.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het ondeugdelijk en gestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur
«Algemeen__Dossiernummer» 4 —
of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden ondermeer, doch niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met de internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van elektriciteit, enz.
7.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de internetsite, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite wegens onderhoud of anderszins.
7.5 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de opdrachtnemer mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
7.6 De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door de opdrachtnemer geleverde informatie over de door de opdrachtnemer geleverde producten en diensten.

ARTIKEL 8 OVERMACHT
8.1 Indien de opdrachtnemer door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand veertien dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk door middel van een aangetekend schriftelijke verklaring daartoe te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer of bij door haar ingeschakelde derden, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

ARTIKEL 9 PERSOONSGEGEVENS
9.1 De opdrachtnemer conformeert zich aan de De Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ter zake wordt verwezen naar het apart vermelde “privacystatement” op de internetsite van de opdrachtnemer.

ARTIKEL 10 GESCHILLEN EN DOMICILIEKEUZE
10.1 Ten aanzien van de uitvoering van deze algemene voorwaarden en ter zake andere overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen, ontstaan uit de toepassing van deze algemene voorwaarden of die van andere overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, worden beoordeeld naar Nederlands recht en zonodig onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter, in eerste aanleg van de rechtbank te Assen.
«Algemeen__Dossiernummer» 5 —

ARTIKEL 11 AFWIJKINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
11.1 In bijzondere gevallen kan van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden worden afgeweken door een uitsluitend schriftelijke bevestiging van deze afwijking door de opdrachtnemer, hetzij op eigen initiatief, hetzij als instemmende reactie op een uitsluitend schriftelijke aanvraag tot afwijking of ontheffing door de opdrachtgever.
11.2 In een dergelijke situatie zijn alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden die niet in een schriftelijke bevestiging tot onderwerp van de afwijking zijn verklaard, onverminderd en integraal van kracht.

ARTIKEL 12 ONVOORZIENE GEVALLEN
12.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet hebben voorzien, beslist in eerste instantie de opdrachtnemer onverlet de mogelijkheid het geschil ter beoordeling voor te leggen aan de bevoegde rechter.

ARTIKEL 13 TOEGANKELIJKHEID
13.1 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde direct en kosteloos op te vragen bij Autobedrijf S. van de Weide.

ARTIKEL 14 DEPONERING
14.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds …….. en gedeponeerd onder dossiernummer …………… bij de Kamer van Koophandel te Meppel
Eigenaar/directie ……………………………
Dhr. S. van de Weide
Datum: ……………………………

Unikeur: Gebreken in kaart, kosten bespaard! - Betrouwbaar aankoopadvies van uw auto.